Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Мазур С.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 24.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Племiнний завод "Бортничi"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08325 с. Щасливе, Бориспiльський р-н., Київської обл. вул. Лесi Українки, буд. 15
4. Код за ЄДРПОУ 00849634
5. Міжміський код та телефон, факс 04595 35266 04595 35266
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00849634.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Грона Вадим Леонiдович - -
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надана.
41.1869
Зміст інформації:
На Загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 21.04.2017 року (Протокол № 1) було прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства Грони Вадима Леонiдовича.
Пiдстава такого рiшення – змiна персонального складу Наглядової ради Товариства.
Iнформацiя про посадову особу – Грона Вадим Леонiдович
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надана.
Повна назва посади – Голова Наглядової ради Товариства.
Грона В.Л. володiє часткою в статутному капiталi Товариства – 41,1869 %.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - прийняте рiшення загальними зборами Товариства для успiшного розвитку бiзнесу Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi - з 22.04.2016 року.
21.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Кирпенко Дмитро Михайлович - -
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надана.
0.0095
Зміст інформації:
На Загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 21.04.2017 року (Протокол № 1) було прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства Кирпенка Дмитра Михайловича.
Пiдстава такого рiшення – змiна персонального складу Наглядової ради Товариства.
Iнформацiя про посадову особу – Кирпенко Дмитро Михайлович
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надана.
Повна назва посади – Член Наглядової ради Товариства.
Кирпенко Д.М. володiє часткою в статутному капiталi Товариства – 0,0095%.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - прийняте рiшення загальними зборами Товариства для успiшного розвитку бiзнесу Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi - з 22.04.2016 року.
21.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Мельник Дмитро Iванович - -
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надана.
0.0005
Зміст інформації:
На Загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 21.04.2017 року (Протокол № 1) було прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства Мельника Дмитра Iвановича.
Пiдстава такого рiшення – змiна персонального складу Наглядової ради Товариства.
Iнформацiя про посадову особу – Мельник Дмитро Iванович
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надана.
Повна назва посади – Член Наглядової ради Товариства.
Мельник Д.I. володiє часткою в статутному капiталi Товариства – 0,0005%.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - прийняте рiшення загальними зборами Товариства для успiшного розвитку бiзнесу Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi - з 22.04.2016 року.
21.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Колосок Вiктор Васильович - -
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надана.
0.0252
Зміст інформації:
На Загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 21.04.2017 року (Протокол № 1) було прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства Колосок Вiктора Васильовича.
Пiдстава такого рiшення – змiна персонального складу Наглядової ради Товариства.
Iнформацiя про посадову особу – Колосок Вiктор Васильович
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надана.
Повна назва посади – Член Наглядової ради Товариства.
Колосок В.В. володiє часткою в статутному капiталi Товариства – 0,0252%.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - прийняте рiшення загальними зборами Товариства для успiшного розвитку бiзнесу Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi - з 22.04.2016 року.
21.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Євченко Микола Григорович - -
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надана.
0.018
Зміст інформації:
На Загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 21.04.2017 року (Протокол № 1) було прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства Євченка Миколи Григоровича.
Пiдстава такого рiшення – змiна персонального складу Наглядової ради Товариства.
Iнформацiя про посадову особу – Євченко Микола Григорович
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надана.
Повна назва посади – Член Наглядової ради Товариства.
Євченко М.Г. володiє часткою в статутному капiталi Товариства – 0,018 %.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - прийняте рiшення загальними зборами Товариства для успiшного розвитку бiзнесу Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi - з 22.04.2016 року.
21.04.2017 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Пастухова Валентина Терентiївна - -
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надана.
0.0017
Зміст інформації:
На Загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 21.04.2017 року (Протокол № 1) було прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Пастухової Валентини Терентiївни.
Пiдстава такого рiшення – змiна персонального складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Iнформацiя про посадову особу – Пастухова Валентина Терентiївна
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надана.
Повна назва посади – Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Пастухова В.Т. володiє часткою в статутному капiталi Товариства – 0,0017%.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - прийняте рiшення загальними зборами Товариства для успiшного розвитку бiзнесу Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi - з 27.04.2015 року.
21.04.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Савченко Сергiй Iванович - -
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надана.
0.0034
Зміст інформації:
На Загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 21.04.2017 року (Протокол № 1) було прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Савченко Сергiя Iвановича.
Пiдстава такого рiшення – змiна персонального складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Iнформацiя про посадову особу – Савченко Сергiй Iванович
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надана.
Повна назва посади – Член Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Савченко С.I. володiє часткою в статутному капiталi Товариства – 0,0034%.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - прийняте рiшення загальними зборами Товариства для успiшного розвитку бiзнесу Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi - з 27.04.2015 року.
21.04.2017 обрано Голова Наглядової ради Грона Вадим Леонiдович - -
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надана.
41.1869
Зміст інформації:
На Загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 21.04.2017 року (Протокол № 1) було прийнято рiшення про обрання Члена Наглядової ради Товариства Грону Вадима Леонiдовича, а протоколом Наглядової Ради Товариства за № 21/04/2017-1 вiд 21.04.2017 року Грону В.Л. обрано Головою Наглядової Ради Товариства.
Пiдстава такого рiшення – змiна персонального складу Наглядової ради Товариства.
Iнформацiя про посадову особу – Грона Вадим Леонiдович
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надана.
Повна назва посади – Голова Наглядової ради Товариства
Грона В.Л. є акцiонером Товариства.
Грона В.Л. володiє часткою в статутному капiталi Товариства – 41,1869%.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - прийняте рiшення загальними зборами Товариства для успiшного розвитку бiзнесу Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа призначена на посаду строком на 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв – ТОВ «Сiльверо» - радник директора.

21.04.2017 обрано Член Наглядової ради Нiкiтiна Тетяна Iванiвна - -
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надана.
0
Зміст інформації:
На Загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 21.04.2017 року (Протокол № 1) було прийнято рiшення про обрання Члена Наглядової ради Товариства Нiкiтiну Тетяну Iванiвну.
Пiдстава такого рiшення – змiна персонального складу Наглядової ради Товариства.
Iнформацiя про посадову особу – Нiкiтiна Тетяна Iванiвна
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надана.
Повна назва посади – Член Наглядової ради Товариства
Нiкiтiна Т.I. є представником акцiонера Товариства (акцiонер Товариства - ТОВ «Надбання»).
Нiкiтiна Т.I. володiє часткою в статутному капiталi Товариства – 0 %.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - прийняте рiшення загальними зборами Товариства для успiшного розвитку бiзнесу Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа призначена на посаду строком на 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв – ТОВ «Надбання» - директор.
21.04.2017 обрано Член Наглядової ради Башкiрова Тетяна Миколаївна - -
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надана.
0
Зміст інформації:
На Загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 21.04.2017 року (Протокол № 1) було прийнято рiшення про обрання Члена Наглядової ради Товариства Башкiрову Тетяну Миколаївну.
Пiдстава такого рiшення – змiна персонального складу Наглядової ради Товариства.
Iнформацiя про посадову особу – Башкiрова Тетяна Миколаївна.
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надана.
Повна назва посади – Член Наглядової ради Товариства
Башкiрова Т.М. є представником акцiонера Товариства. (акцiонер Товариства - Грона В.Л.).
Башкiрова Т.М. володiє часткою в статутному капiталi Товариства – 0 %.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - прийняте рiшення загальними зборами Товариства для успiшного розвитку бiзнесу Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа призначена на посаду строком на 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв – ТОВ «ПАНОРАМА НОВА» - юрист.
21.04.2017 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Грона Леонiд Вадимович - -
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надана.
0
Зміст інформації:
На Загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 21.04.2017 року (Протокол № 1) було прийнято рiшення про обрання Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Грону Леонiда Вадимовича, а протоколом Ревiзiйної комiсiї Товариства за № 1 вiд 21.04.2017 року Грону Л.В.обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Пiдстава такого рiшення – змiна персонального складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Iнформацiя про посадову особу – Грона Леонiд Вадимович
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надана.
Повна назва посади – Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства
Грона Л.В. володiє часткою в статутному капiталi Товариства – 0 %.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - прийняте рiшення загальними зборами Товариства для успiшного розвитку бiзнесу Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа призначена на посаду строком на 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв – вiдсутнi.

21.04.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Ярошенко Сергiй Миколайович - -
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надана.
0
Зміст інформації:
На Загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 21.04.2017 року (Протокол № 1) було прийнято рiшення про обрання Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Ярошенка Сергiя Миколайовича.
Пiдстава такого рiшення – змiна персонального складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Iнформацiя про посадову особу – Ярошенко Сергiй Миколайович
Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надана.
Повна назва посади – Член Ревiзiйної комiсiї Товариства
Ярошенко С.М. володiє часткою в статутному капiталi Товариства – 0 %.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - прийняте рiшення загальними зборами Товариства для успiшного розвитку бiзнесу Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа призначена на посаду строком на 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв – водiй ПП «Поступ».